?

Log in

No account? Create an account

a passionate repentance

Axion estin os alitos makarizein se tin Theotokon, tin…

Previous Entry Share Flag Next Entry
may God stand


Axion estin os alitos
makarizein se tin Theotokon,
tin aeimakariston kai panamomiton
kai mitera tou Theou imon.
Tin timioteran ton Cheroubeim
kai endoxoteran asingkritos ton Serapheim.
tin adiaphthoros Theon Logon tekousan,
tin ontos Theotokon, Se megalinomen.

Kyrie eleison...
Powered by LiveJournal.com